EV100 e-külalistunnid

Tagasi Kooli kingitus Eestile

Tagasi Kooli kingib Eestile 2017-2018 õppeaastal 100 e-külalistundi. Kingituse sihiks on innustada kooliõpilasi mõtestama Eesti ühiskonnas toimuvat, unistama ja andma ideid Eesti elu paremaks loomisel. Kutsume kõiki koole osalema!

MIS ON E-KÜLALISTUNNID?

E-külalistunnid on külalistunnid, kus külalisõpetaja jõuab koolitundi ülekande abil. See tähendab, et korraga võib üks tund toimuda igas koolis ja klassis üle Eesti. E-külalistund on interaktiivne, näiteks saavad õpilased külalisõpetajale edastada küsimusi tunni ajal või enne tundi Facebooki või Twitteri kaudu vmt.

E-külalistundide teemad on seotud ainetundides käsitletavate teemadega, toetades eelkõige ühiskonnaõpetuse ja ajaloo ainetundidele seatud eesmärke, läbivaid teemasid ja üldpädevuste arengut. Olenevalt konkreetse e-külalistunni teemast saab seda siduda ka klassijuhataja, eesti keele ja kirjanduse, vene keele jt tundidega, samuti valikainetega, näiteks majandus ja karjääriõpetus. E-külalistunnid on ühiskonnas aktuaalsetel teemadel, näiteks sallivus, aktiivseks kodanikuks olemine, digitehnoloogia areng, julgeolek jne.

Ühest e-külalistunnist võib korraga osa võtta mistahes arv õpilasi mistahes arvust koolidest. Tunnid toimuvad kõigis kooliastmetes, sh I kooliaste (1-3 klass) – 10 tundi, II kooliaste (4-6 klass) – 20 tundi, III kooliaste (7-9 klass) – 30 tundi ja IV kooliaste (10-12 klass) – 40 tundi. Tundide mahte võidakse vanuseastmeti muuta piloodi käigus koostöös õpetajatega.

E-külalistund kestab 45 minutit, millest 15-20 minutit on külalisõpetajaga. Õpetajatele pakutakse kogu 45-minutilise tunni läbiviimiseks välja lisamaterjalid ja meetodisoovitused õpilaste aktiivseks kaasamiseks hiljemalt üks nädal enne tundi. Tunnid toimuvad kas eesti, vene või inglise keeles.

E-külalistunnist osavõtmiseks on vaja stabiilset internetiühendust, igat kooli ja kontaktisikut instrueeritakse ning tehnikat testitakse enne külalistundi. Kõik e-külalistunnid salvestatakse videotena ja tehakse õpetajatele, õpilastele ja kõigile huvilistele kättesaadavaks.

MILLAL E-KÜLALISTUNNID TOIMUVAD?

Sada e-külalistundi toimub 2017-2018 õppeaasta jooksul, ca 12 e-külalistundi kuus.

2016. aasta mais piloteerib Tagasi Kooli kuni kümne e-külalistunni läbiviimist vähemalt kümnes koolis. Piloodi põhjal luuakse tehnoloogiline juhend koolidele e-külalistunni korraldamiseks ning pedagoogiline juhend külalisõpetajatele ja õpetajatele e-külalistunni ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

Piloottundides osalemiseks kirjuta info@tagasikooli.ee.

MIKS E-KÜLALISTUNNID?

Eesti Vabariigi sajas sünnipäev on märgiline tähtpäev ning tahame, et õpilased mõtestaksid selle tähtpäeva puhul Eesti ühiskonnas olulisi teemasid, saaksid nendes kaasa rääkida ja annaksid ideid Eesti elu paremaks loomisel.

E-külalistunni formaat võimaldab tänu tehnoloogilistele lahendustele igal koolil osaleda kõigi saja külalisõpetaja tunnis ning loob seega võimaluse olulistel teemadel üheaegselt arutleda kõikjal Eestis. Seesuguses formaadis külalistunde korraldab Tagasi Kooli esmakordselt ja maailmas pole meile teadaolevalt eelpool kirjeldatud formaadis e-külalistunde tehtud.

Toetame projektiga Eesti e-riigi arengut ja kuvandit ning soovime toetada õpilaste ja õpetajate IT-oskuste arengut, mõtestame Eestist uudsel viisil ja kaasame suure osa õpilastest ja õpetajatest.

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti toetab Swedbank Eesti.

E-külalistunnid on kingitus EV 100 sünnipäevaks. Vaata ka kõiki Eesti sünnipäevakingitusi siit!

  • Täname toetamast!