teibi_torm

Organisatsioon

Visioon

Iga Eesti õpilane teab kooli lõpuks enda tugevusi, edasiõppimise võimalusi ja tööunistusi.

Missioon

Tagasi Kooli koostööplatvorm toob külalistundide, töö- ja tudengivarjutamise ning õppekäikude kaudu kohtumised töömaailmaga iga Eestimaa õpilaseni.

Vajadus

Rahvusvahelised karjääriuuringud näitavad, et noorte töösoovid on tihti piiratud valikute ringist ning ettekujutuseta tegelikust töömaailmast. Noorte karjääriotsuste oluline mõjutegur on sotsiaalne taust. (Konverents „Julge hüpe tundmatusse?“ , 2020) OECD rahvusvahelise õpioskuste uuringu PISA 2018 Eesti tulemuste kokkuvõttena saab kindlalt öelda, et võrreldes eelmise uuringuga on tõusnud nende õpilaste osakaal, kes ei oska vastata oma võimaliku tulevikuameti kohta (15%-lt 21%-le).

Läbimõeldud valikute ja otsuste kindlustamiseks on vaja pöörata rohkem tähelepanu noore karjääri planeerimisele ja nõustamisele. Haridusstrateegia 2035 koostajate hinnangul on karjäärioskuste ja ettevõtlikkuse õpetamise tase ebaühtlane. Õpetajatel on tiheda graafiku juures aeganõudev tegijaid omal käel õppetöösse kaasata, kuid noored vajavad eeskujusid ja inspiratsiooni oma potentsiaali rakendamiseks.

Lahendus

Teeme kõik selleks, et iga Eesti õpilane oleks saanud kooli lõpuks vähemalt ühe külalistunni, käinud vähemalt korra tudengi- ja töövarjutamas ning õppekäigul. Iga kohtumine töömaailmaga avardab tema silmaringi ja annab ideid oma tuleviku kujundamiseks.

organisatsioonist Kogemused ja innovatsioon

Mõju indikaatorid

 • Osalenud õpilaste arv, aastas
 • Kohtumiste arv, aastas (sh külalistunnid, õppekäigud, töövarjutamine, tudengivarjutamine)
 • Osalenud koolide arv, aastas
 • Õpilaste hinnang kohtumise sisukusele
 • Õpetajate hinnang õpieesmärkide täitumisele
 • Töö ja haridusmaailma esindajate hinnang koostööle
 • Tagasi Kooli süsteemi soovitusindeks

Ajalugu

Tagasi Kooli arengutee:

-> 2006 Noored Kooli juures sündis Tagasi Kooli idee

-> 2011 KÜSK aitas luua esimese infosüsteemi külalistundide kokku leppimiseks

-> 2012 aastast alastes aitab Swedbank viia külalistunnid kõigi koolideni

-> 2014 aastal esimene täisajaga töötaja

-> 2017/2018 kinkisime Eestile sünnipäevaks 100 otseülekandes e-tundi

-> 2019 katsetasime töövarjude, tudengivarjude ja õppekäikude kokkuleppimist

-> 2021 avasime uue infosüsteemi külalistundide, varjutamise ja õppekäikude kokku leppimiseks

Juhtimisstruktuur

Tagasi Kooli üldkoosoleku/nõukogu liikmed on Ede Raagmets, Merje Klopets, Märt Lume, Tiina Pauklin, Triin Noorkõiv. Juhatuse liige on Teibi Torm. Tagasi Kooli tegutseb vastavalt põhikirjale.

Vaata lähemalt meeskonda

Rahastamine üldiselt

Tagasi Kooli on mittetulundusühing, mis tegutseb toetuste ja annetuste toel.

Tagasi Kooli on Vabaühenduste liidu liige ja järgib vabaühenduste tegutsemise eetilisi põhimõtteid ja annetuste kogumise head tava.

Majandusaasta aruanded

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017

Sündmuse link kopeeritud